Zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny a Program kvalifikovaný zaměstnanec

by ula

Zvažujete rozšířit řady vašich zaměstnanců o pracovníky z Ukrajiny? V dnešním články bychom vám rádi nastínili možnosti legálního zaměstnávání Ukrajinců v Čechách v rámci vládních programů i mimo ně, a také vám blíže představíme Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a zaměstnanecké karty.

Možnosti zaměstnávání Ukrajinců v České republice

Aktuálně mezi možné způsoby zaměstnávání občanů Ukrajiny v České republice patří ty, které spadají do Programů vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, klíčový a vědecký personál, a kvalifikovaný zaměstnanec. Dále je možné získat 90denní schengenské vízum, mimořádné pracovní vízum a zaměstnaneckou kartu pro sezónní zaměstnávání. Níže je znázorněn přehled všech možností:

 1. Programy schválené vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku:
  1. Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec,
   1. Zaměstnanecká karta,
   2. Modrá karta
  2. Program klíčový a vědecký personál
   1. Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance
   2. Zaměstnanecká karta
   3. Modrá karta
  3. Program kvalifikovaný zaměstnanec,
 2. 90denní schengenské vízum za účelem zaměstnání
 3. Mimořádné pracovní vízum na 1 rok (potravinářství, zemědělství, lesnictví)
 4. Sezonní zaměstnání a zaměstnanecká karta ne přes vízové programy (v současné době nereálné získat)

Modrá a zaměstnanecká karta

Nejběžnějšími druhy povolení opravňujícími cizince z třetích zemí pracovat v Česku byly dlouhou dobu zaměstnanecké a modré karty. Oba typy dokladů opravňují cizince k pobytu a zároveň k výkonu zaměstnání v České republice. To znamená, že cizinec nepotřebuje žádné další pracovní povolení.

O zaměstnaneckou kartu lze požádat osobně na příslušném zastupitelském úřadě ČR, jejichž seznam je dostupný na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky, a to ve státě, jehož občanem je žadatel, anebo jenž vydal cestovní doklad, anebo v němž má žadatel povolený dlouhodobý nebo trvalý pobyt.

Výše zmíněná povolení se liší ve svém účelu. Modrá karta je určena pro pobyt za účelem výkonu zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci, zatímco karta zaměstnanecká je určena pro výkon zaměstnání, které vysokou kvalifikaci nevyžaduje.

Dnes ale osobní podání žádosti o jednu z karet mimo vízové programy není možný. Početní kvóty pro žádosti o zaměstnaneckou anebo modrou kartu mimo vládní programy jsou příliš nízké na to, aby uspokojily skutečnou potřebu. Úspěšné je jen malé procento žadatelů. Kupříkladu na Generálním konzulátu ve Lvově je stanovena kvóta pro samostatné podání žádosti o zaměstnaneckou anebo modrou kartu na pouhých 720 žádostí ročně. Na druhou stranu, kvóta pro podání žádostí o účast ve vládních programech je 40 000 ročně – na tomtéž konzulátu ve Lvově.

Programů schválených vládou České republiky se můžou zúčastnit vysoce kvalifikovaní a kvalifikovaní zaměstnanci. Modrá karta může být tímto způsobem nahrazena Programem vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a vědecký a klíčový personál, karta zaměstnanecká může být nahrazena Programem kvalifikovaný zaměstnanec. Za vysoce kvalifikované se považují zaměstnanci, kteří působí jako řídící pracovníci, specialisté v nejrůznějších oborech, jako například techničtí a odborní pracovníci podle klasifikace zaměstnání CZ ISCO, 1-3. Za kvalifikované se považují ti zaměstnanci, jejichž činnosti spadají do kategorie CZ ISCO, 4-8 – například vzdělaní výrobci, průmysloví pracovníci atd.

Postup žádosti o zařazení zaměstnavatele do programu

Prvním krokem je jednak podání žádosti o zařazení zaměstnavatele do programu, a zároveň i podání žádosti žadatelem o vízum. Není totiž možné do programu nejprve zařadit firmu a až následně zaměstnance. Zařazení firmy do programu se aktivuje ve chvíli, kdy je žádost podána s alespoň jedním žadatelem o vízum. Žádost se podává garantům, mezi které patří celkem 10 organizací, komor a svazů. Pro to, aby byli zaměstnavatel s žadatelem o vízum úspěšně zařazeni do programu, musí splnit následující podmínky:

 • doloží informaci o čísle, pod kterým je neobsazené pracovní místo evidováno na Úřadu práce
 • je daňovým rezidentem v ČR (nevyžaduje se u klíčového personálu, pokud je poplatníkem daně)
 • je v ČR registrován jako plátce zdravotního a sociálního pojištění
 • má vůči státu vyrovnané všechny závazky (potvrzení FÚ, ČSSZ, čestná prohlášení)
 • nebyla mu v období 2 let před podáním žádosti uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100 000,- Kč, anebo, opakovaně uložena pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce
 • uzavření pracovního poměru na stanovenou týdenní pracovní dobu (plný úvazek)
 • reálně vyvíjí činnost (výjimka pro nově založené společnosti a start-upy)
 • omezení možnosti využívání programů pro agentury práce

Zaměstnavatel následně obdrží dokument, kde vyplní údaje o potenciálních zaměstnancích a pokud budou splněny všechny podmínky, zaměstnavatel dostane i termín pro podání žádostí zaměstnanců. Zaměstnanci se pak musí dostavit v uvedený termín na příslušný úřad a podat žádosti spolu se všemi potřebnými dokumenty. Uchazeči podávají žádosti ve vízovém centru ve Lvově. Samotný proces podání žádostí je pro všechny žadatele stejný. Na rozhodnutí ve věci žádostí se čeká 60 až 80 dní. Po schválení žádostí dostávají zaměstnanci přechodné vízum na 60 dní, na které můžou přijet do České republiky a do 3 dnů po překročení hranice odevzdat biometrické údaje na příslušném oddělení ministerstva vnitra azylové a migrační politiky. Poté se již mohou v České republice zdržovat a pohybovat až do obdržení zaměstnanecké karty. Zařazení firmy ve vízovém programu je platné po dobu jednoho roku. Po vypršení dané lhůty se zařazení firmy musí obnovit.

Kdo se nemůže ucházet o členství v programech?

Ne každý zájemce o zaměstnání v České republice se však může programů zúčastnit. O zařazení do programů nemůže žádat nekvalifikovaný personál ze skupiny 9 klasifikace CZ ISCO.

Neméně důležitou skutečností je přísný zákaz vykonávání pracovní činnosti občany Ukrajiny, kteří se v České republice nachází buď na krátkodobém nevýdělečném pobytu v rámci bezvízového styku, anebo jsou držiteli platného povolení k vykonávání výdělečné činnosti vydaného jiným státem v rámci schengenského prostoru.

Potřebujete s problematikou zaměstnávání Ukrajinců poradit? Naše společnost se řadí mezi jedny z největších odborníků na tuto problematiku v Čechách. Důkazem jsou desítky spokojených klientů a naše spolupráce se státními institucemi ČR. Podívejte se i na reportáž ČT24, kde jsme odpověděli na několik zajímavých dotazů.

You may also like